SANASTO

SANASTO

Bio-

Elämä-, elo-, elollista luontoa koskeva tai siitä peräisin oleva (Biologia) [1]

Bioaktiivinen

Elävän olennon kudoksen tms. kanssa reagoiva [1]

Biodynaaminen

Eräiden luonnon toimintaa koskevien oppien mukainen [1]

Bioelektroniikka

Elektroniikka, jossa käytetään hyväksi biologiaa, esim. solukalvoja mikropiireinä. [1]

Bioenergia

Elollisista energia lähteistä saatava energia. Esimerkiksi puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa, ovat bioenergia lähteitä. [12]

Biogeeninen

Eloperäinen, elollisesta luonnosta peräisin oleva [1]

Biogeneettinen

Elämän syntymistä ja kehittymistä koskeva [1]

Biohajoava

Materiaali mikä pystyy käymään läpi biologisen anaerobisen tai aerobisen hajoamisen, jossa syntyy prosessin ympäristöolosuhteista riippuen hiilidioksidia, vettä, metaania, biomassaa ja mineraalisuoloja. [7]

Biojäte

Biojätettä on eloperäinen, maatuva, kiinteä jäte aines. [15]

Biokaasu

Kaasuseos, jota syntyy eloperäisen aineksen hajotessa hapettomissa olosuhteissa. Hapen puuttuessa hajoaminen tapahtuu mädäntymällä anaerobisten bakteerien vaikutuksesta. Hajoamisprosessin viimeisessä vaiheessa syntyy metaania metaanibakteerien hajotustoiminnan tuloksena. Biokaasu koostuu lähinnä metaanista ja hiilidioksidista. Kaasun koostumus riippuu mädätettävästä biomassasta ja mädätysprosessista. [13]

Biokemia

Tiede, joka tutkii eliöissä tapahtuvia kemiallisia ilmiöitä. [1]

Biokemisti

Biokemian tutkija [1]

Biolasi

Bioaktiivinen lasi, kudoksen tai elimistön nesteen kanssa reagoiva lasi [1]

Biologia

Tulee kreikan kielen sanoista bios = elämä ja logos = oppi. Eli on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede. [2]

Biomassa

Biomassalla tarkoitetaan uusiutuvia luonnonvaroja, pääosin peltokasveja ja puita. Sanaa käytetään erityisesti, kun kasveista tuotetaan muuta kuin elintarvikkeita, kuten energiaa, polttoaineita, kemikaaleja tai muovia. [5]

Biomekaniikka

Eliöiden liikkeiden tutkiminen [1]

Biomolekyyli

Biomolekyylejä ovat esimerkiksi lipidit ja vitamiinit ja suuria proteiinit, DNA, ja selluloosa. Suuria biomolekyylejä kutsutaan biopolymeereiksi tai biomakromolekyyleiksi

Biomuovi

Muovi, joka hajoaa hiilidioksidiksi (tai metaaniksi), vedeksi ja biomassaksi. Osa biohajoavista muoveista vaatii auringon valoa hajotakseen, osa maatuu vain teollisissa kompostoreissa. [4]

Biopankki

Biologisten näytteiden kokoelma, johon liittyy tietoja näytteiden antajin terveydestä ja siihen vaikuttavista seikoista. [1]

Biopolttoaine

Uusiutuvista luonnonvaroista saatava polttoaine, esim. polttopuu tai öljykasveista saatava polttoöljy [1]

Biotekniikka

Elävien solujen tai niiden osien hyväksikäyttöön perustuva tekniikka [1]

Bioteknologia

Laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. [3]

Biotuote

Kestävän kehityksen mukainen tuote, kierrätettävä ja uusiutuva luonnontuote

Biotuotetekniikka

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää uusiutuvista materiaaleista eli biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Biomassaa saadaan esimerkiksi hakkuutähteestä, peltotuotannon ja elintarviketeollisuuden jätteistä sekä erikseen tarkoitukseen kasvatetuista kasveista [11]

Hiilinielu

Hiilinielu kerää ja varastoi jotakin hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia. Tärkeimmät hiilinielut ovat meret ja metsät. Levät ja kasvit muuttavat fotosynteesissä ilman hiilidioksidia omaksi biomassakseen. Lisäksi meriin liukenee hiilidioksidia sellaisenaan ja muissa epäorgaanisissa muodoissa. [14]

Kasvihuoneilmiö

Maapallon ilmakehä toimii kasvihuoneen tavoin päästäen sisään auringon lyhytaaltoisen säteilyn, mutta estäen tehokkaasti maanpinnan ja ilmakehän itsensä lähettämän pidempiaaltoisen lämpösäteilyn poistumisen. [17]

Kasvihuonekaasu

Kasvihuonekaasuiksi kutsutaan kasvihuoneilmiötä aiheuttavia aineita. Niistä ilmastonmuutoksen kannalta tärkeimpiä ovat luonnossakin esiintyvät vesihöyry, hiilidioksidi, metaani, otsoni ja dityppioksidi. Myös monet ihmisen valmistamista synteettisistä kemikaaleista ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. [16]

Kierrätys

Materiaalin, esineen tai muun asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. [8]

Kiertotalous

Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti valmistaa materiaalit ja tuotteet siten, että ne pysyvät kierrossa. [10]

Komposiitti

Komposiitti on kahden tai useamman materiaalin (metalli, puu, muovi tai keraami) yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa. Myös puu itsessään on orgaaninen komposiitti jonka rakenneaineena on selluloosa ja sidosaineena ligniini. Sana komposiitti tulee englannin kielen sanasta ”composite”, jonka suomennos on ”yhdistetty”. Valmistettaessa komposiitteja on tavoitteena maksimoida kahden tai useamman eri materiaalin hyvät ominaisuudet ja minimoida huonot ominaisuudet niin, että tulos on enemmän kuin näiden yksittäisten osiensa summa. Olennaista komposiittimateriaaleissa on niiden ominaisuuksien muuntelukyky suunnittelun avulla. Tässä ne poikkeavat metalliseoksista. Lasikuitu- ja hiilikuitulujitteiset komposiitit ovat kevytrakenteissa yleisimmät. [11]

Kompostoitava

Orgaaninen jätemateriaali minkä mikrobit pystyvät hajottamaan kompostiksi mädättämällä. Jotta tuotetta voidaan pitää täysin kompostoituvana, sen täytyy täyttää eurooppalaisen standardin EN 13432 ja/tai yhdysvaltalaisen standardin ASTM D6400 kaikki vaatimukset. Molemmissa edellytetään, että biohajoavat/kompostoitavat tuotteet hajoavat täydellisesti kompostointiympäristössä tietyssä ajassa ja että ne eivät tuota haitallisia jäämiä. [7]

Ligniini

Ligniin on vahvoja sidoksia muodostava polyfenoli. Se on maapallon toiseksi yleisin biopolymeeri, sillä puussa on selluloosan jälkeen eniten ligniiniä, noin 20–30 prosenttia. Ligniini on puussa kuitujen sidosaineena, ja sen vuoksi puun väri on yleensä kellertävä. Paperiteollisuudessa ligniini on puussa haitallinen komponentti, koska se sitoo puun selluloosan ja hemiselluloosan. Kemiallisessa massanvalmistuksessa ligniini pyritään poistamaan massasta mahdollisimman tehokkaasti ja sellua keittämällä se melko hyvin onnistuukin. Mekaanisessa massanvalmistuksessa kaikki puun ligniini jää massaan. Ligniini myös aiheuttaa vanhan paperin kellastumisen. [11]

Luonnonvara

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään omaksi edukseen. [6]

Musta hiili

Musta hiili eli epäorgaaninen hiili syntyy polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa, jolloin polttoaineen sisältämästä hiilestä jää osa palamatta ja se joutuu päästönä ympäristöön. Musta hiili on noen tummempi osa. Mustan hiilen laskeumilla esim. napaseutujen jäätiköille on ilmastoa lämmittävä vaikutus. [18,19]

Paperiteollisuus

on osa metsäteollisuutta. Myös nimityksiä kemiallinen metsäteollisuus ja massa- ja paperiteollisuus käytetään. Alan tuotteita ovat paperi, kartonki, mekaaninen massa ja sellu. Hienopaperiteollisuus valmistaa kirjoitus- ja muuta toimistopaperia. Kartonkiteollisuus valmistaa ruskeat paperit ja muut pakkausmateriaalit. Paperiteollisuus saa ensi sijassa raaka-aineen puusta. Se käsitellään, välituote paperimassaksi, josta sitten valmistetaan paperi. Paperin valmistukseen käytetään myös kierrätyspaperia. [11]

Resurssiviisaus

Kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. [11]

Selluloosa

(C6H10O5)n on pitkäketjuinen, ?-D-glukoosimolekyyleistä koostuva polysakkaridi, joka on rakenneaineena useimpien kasvien soluseinissä. Eräät bakteerilajit muodostavat selluloosasta suojan muodostaessaan biofilmin. [1] Selluloosa on maapallon yleisin orgaaninen polymeeri.[2]. Selluloosa ei juuri liukene tavallisimpiin liuottimiin. Selluloosalla ei myöskään ole sulamispistettä, mutta se hajoaa yli 300 °C:n lämpötiloissa. Puuaines sisältää 33–50-prosenttista selluloosaa. Selluloosa erotetaan puuaineksesta keittämällä ja kemikaalien avulla (sooda-, sulfiitti- ja sulfaattimenetelmät). Tällaisesta teknisesti eristetystä puhtaasta selluloosasta käytetään myös nimitystä sellu ja sitä käytetään varsinkin paperiteollisuuden raaka-aineena. Selluloosa muodostaa suurimman osan paperimassan kuiva-aineesta eli puumassasta. [11]

Uusiokäyttö

Menetelmä missä tuotetta käytetään alkuperäisestä poikkeavaan tarkoitukseen. [9]

Uusiutuva luonnonvara

Luonnonvara mikä ei ehdy ellei sitä käytetä enemmän kuin se uusiutuvat. Tuuli- ja vesivoima sekä kestävästi hyödynnetty biomassa ovat uusiutuvia luonnonvaroja. [6]

Uusiutuva energia

Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia. [12]

 

LÄHTEET

1 www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/sanatb.html

2 http://www02.oph.fi/etalukio/biologia/kurssi1/tieteena.html

3 http://www.uta.fi/opiskelu/oppiaineet/bioteknologia.html

4 http://www.uusiomuovi.fi/fin/muovi_kiertaa/biomuovit/

5 http://www.edu.fi/luovasti_luonnonvaroista/suomen_luonnonvarat/biomassa

6 http://www.edu.fi/luovasti_luonnonvaroista/mita_luonnonvarat_ovat

7 https://biobagworld.com/fi/ymparisto/biohajoava-ja-kompostoitava/

8 https://fi.wikipedia.org/wiki/Kierr%C3%A4tys

9 http://lipas.uwasa.fi/~d74117/YMPJOHT/sld016.htm

10 http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Vihrea_kasvu/Kiertotalous

11 https://fi.wikipedia.org/wiki/

12 http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia

13 http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/bioenergia/energiaa_pelloilta/biokaasu

14 https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/7c821f90-9605-4f9d-827b-894301c1e009/hiilinieluista-huolehtiminen.html

15 https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/biojate/Sivut/default.aspx

16 http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/kasvihuoneilmio-ja-ilmastonmuutos/kasvihuonekaasut

17 http://www.geo.fmi.fi/oppimateriaali/envisat/otsoni/kasvihuone.html

18 http://tieteentermipankki.fi/wiki/Geofysiikka:musta_hiili

19 http://www.akava.fi/uutishuone/blogit/kaksi_astetta/musta_hiili.7657.blog

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *